1. Všeobecná ustanovení

a./ Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Kupních smluv nebo Smluv o dílo uzavřených na dodávku nebo montáž zboží společnosti IQ Systeme s.r.o. (dále jen Smlouva) a platí pro všechny uzavřené obchody, nejsou-li v konkrétní smlouvě výslovně změněny nebo vyloučeny.

b./ Uzavřením Smlouvy uznává kupující tyto obchodní podmínky jako právně závazné pro právní vztahy s prodávajícím. V ostatním platí ustanovení §409 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění (dále jen Ob.Z).

c./ Uzavřením smlouvy o dílo uznává objednatel tyto obchodní podmínky jako právně závazné pro právní vztahy se zhotovitelem.  V ostatním platí ustanovení §536 a násl. Ob. Z. 

d./ Pokud by jednotlivá ustanovení smlouvy nebo těchto všeobecných obchodních podmínek byla nebo se stala zcela nebo částečně neplatná, nejsou tím ostatní úpravy smlouvy a těchto obchodních podmínek dotčeny.

2. Poptávka, nabídka a uzavření smlouvy

a./ Poptávka musí být kupujícím (objednavatelem) podána písemnou formou a musí obsahovat rozměrovou a konstrukční specifikaci výrobků, množství, způsob dodávky, montáže dodávaného výrobku a požadovaný termín dodávky. Poptávku může při osobním jednání s kupujícím (objednavatelem) sestavit kvalifikovaně obchodní zástupce firmy IQ Systeme s.r.o. Na základě poptávky je kupujícímu (objednavateli) zpracována cenová a konstrukční nabídka.

b./ Pokud kupující (objednavatel) akceptuje cenovou a konstrukční nabídku výrobků, zajistí obchodní zástupce firmy IQ Systeme s.r.o. jako prodávající (zhotovitel) potvrzení zakázky (pro zakázky s minimálně 50% zálohou) nebo Smlouvu o dílo (pro zakázky bez zálohy nebo na základě požadavku smluvních stran). Po podpisu výše uvedených dokumentů zástupcem kupujícího (objednavatele) a prodávajícího (zhotovitele) jsou tyto dokumenty považovány za závazné a bezprostředně po jejich podpisu jsou podnikány kroky k zajištění objednaného zboží a výrobků. V případě odstoupení od Potvrzení zakázky, případně Smlouvy o dílo ze strany objednavatele se postupuje podle §447 a násl. Ob. Z. Případné další vedlejší ujednání a změny vyžadují písemné potvrzení obou smluvních stran.

c./ Potvrzení zakázky je krok, kdy kupující (objednavatel) plně souhlasí, je zcela srozuměn s nabídkou a na základě vystaveného daňového dokladu složí na účet firmy IQ Systeme s.r.o. nebo hotově sjednanou zálohu.

d./ Konstrukční rozměry určuje a rovněž za ně zodpovídá prodávající (zhotovitel) pouze pokud je kupujícím (objednavatelem) umožněn jeho zodpovědnému pracovníkovi přístup na stavbu pro potřeby měření. V případě, že kupující (objednavatel) požaduje výrobu podle vlastních dodaných rozměrů, případně dle dodané projektové dokumentace, prodávající (zhotovitel) nezodpovídá za konstrukční rozměry výrobků ve vztahu k zabudování do stavby.

e./ Prodávající (zhotovitel) se zavazuje plnit smlouvu ve sjednaném rozsahu a ve sjednané době plnění. Dodržení doby plnění závisí na poskytnutí řádné a včasné součinnosti ze strany kupujícího (objednavatele). V dohodnuté době je povinen kupující (objednavatel) dodávku zboží nebo dílo převzít.

f./ Podklady, jako např. vzorky, prospekty, katalogy, obrázky, výkresy, hmotnostní a rozměrové údaje jsou směrodatné pouze přibližně, nejsou-li výslovně písemně prohlášeny za závazné. Prodávající (zhotovitel) si během dodací lhůty vyhrazuje konstrukční a tvarové změny, pokud se zásadně nezmění předmět dodávky ani jeho funkce a vzhled. Ke změně ceny tímto nedochází. 

g./ Na rozpočty nákladů, výkresy a podobné podklady si prodávající (zhotovitel) vyhrazuje autorská, vlastnická a průmyslová práva k výkonům a ochranná práva, takové podklady nesmí kupující (objednavatel) zpřístupnit třetím osobám. Není-li zakázka závazně potvrzena, musí být prodávajícímu (zhotoviteli) na požádání neprodleně vráceny včetně kopií, které kupující (objednavatel) v mezidobí pořídil. 

h./ Dílčí dodávky jsou přípustné.

3. Ceny a platební podmínky

a./ Cena zboží (díla) je stanovena dohodou smluvních stran při respektování platné právní úpravy. Nákupem zboží (díla) dle cenové nabídky přistupuje kupující (objednavatel) na tyto podmínky prodávajícího (zhotovitele).

b./ Ceny platí při odběru zboží a montáže na základě Smlouvy o dílo, kde místem určení je objekt stavby.  Cena při odběru pouze zboží na základě Kupní smlouvy je místem určení výrobní areál firmy v Losiné 287, pokud není ve smlouvě nebo potvrzení zakázky stanoveno jinak. Dopravu si v tomto případě zajišťuje kupující samostatně. Za zapůjčené stojany na výrobky je objednavatel v tomto případě povinen zaplatit dohodnutou vratnou zálohu.

c./ Po uzavření Smlouvy může ke změně ceny dojít pouze na základě písemné dohody mezi kupujícím (objednavatelem) a prodávajícím (zhotovitelem), která bude jako dodatek Smlouvy oběma stranami podepsána. Vedle nabídkové ceny budou samostatně účtovány případné dopravní a montážní náklady ve skutečné výši prokazatelně zaviněné špatnou stavební připraveností objednavatele, nesplnil-li objednatel povinnosti podle §551, §552 popřípadě §553 Ob. Z.

d./ Prodávající (zhotovitel) je oprávněn vystavit konečnou fakturu (daňový doklad) za dodané zboží (dílo) na základě potvrzeného dodacího nebo montážního listu kupujícím (objednavatelem) v den jeho dodání, se splatnostní  14 kalendářních dnů, pokud není dohodnuto jinak. 

e./ Prodávající (zhotovitel) si vyhrazuje právo požadovat úhradu minimálně 50% ceny zakázky po potvrzení objednávky a zbytek při převzetí díla.

f./ Jiné platební podmínky jsou součástí Smlouvy. Součástí platebních podmínek ve Smlouvě jsou i částečné fakturace na základě částečného předávacího protokolu. Jedná se o realizace na stavbách trvající více jak 30 kalendářních dnů.

g./ Požaduje-li kupující (objednavatel) pozastavenou nebo odloženou částečnou platbu déle jak 3 měsíce po předání díla, vyžaduje potom smluvně prodávající (zhotovitel) složení této částky do notářské úschovy. 

h./ Prodávající (zhotovitel) poskytne objednateli za složenou zálohu platební slevu (skonto) ve výši 3% z ceny díla v případě složení 100% zálohy a úhradě doplatku do 14 dnů od převzetí zboží (díla). 

i./ Platební příkazy, šeky nebo směnky se přijímají jen po speciální dohodě, pouze jako zajišťovací instrument, nikoliv však místo platby. Náklady na směnky, diskontování a stažení jdou k tíži kupujícího (objednavatele).

j./ Pokud kupující (objednavatel) nedodržuje sjednané platební podmínky, zejména, je-li v prodlení s platbami, považuje to prodávající (zhotovitel) za podstatné porušení smluvních vztahů a je oprávněn:

  • zastavit dodávky, aniž by to znamenalo porušení Kupní nebo rámcové Kupní smlouvy
  • požadovat platbu v hotovosti při dalším odběru zboží (díla) nebo platbu předem
  • vyúčtovat v plné výši vzniklé náklady
  • snížit nebo zrušit sjednanou slevu z ceníkové ceny zboží (díla)
  • odstoupit od rámcové Kupní smlouvy nebo od Smlouvy o dílo  
  • vyúčtovat sjednanou smluvní pokutu (vyúčtování úroků tím není dotčeno)

k./ Veškeré ceny prodávajícího (zhotovitele) platí s připočtením daně z přidané hodnoty v právě platné zákonné výši.

l./ V případě prodlení s úhradou faktury se kupující (objednavatel) zavazuje uhradit prodávajícímu (zhotoviteli) smluvní pokutu ve výši 0,1% za každý den prodlení po marném uplynutí doby splatnosti faktury. Tím není dotčeno právo dodavatele na úrok z prodlení a na náhradu škody. 

4. Výhrada vlastnictví

a./ Zhotovitel (prodávající) splní svůj závazek předáním zboží kupujícímu (objednavateli) spolu s doklady požadovanými zákonem. Pro převzetí zboží (díla) platí postup dle §451 Ob. Z. pro Kupní smlouvu a podle §537 Ob. Z. pro Smlouvu o dílo.

b./ Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího (objednavatele) po zaplacení kupní ceny v plné výši.

5. Přechod nebezpečí škody na zboží

a./ Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího (objednavatele) okamžikem předání zboží (díla) kupujícímu (objednavateli) nebo přepravci. Spolu se zbožím '6Ae prodávající (zhotovitel) povinen předat kupujícímu (objednavateli) doklady, jež jdou nutné k převzetí a užívání zboží, návod na obsluhu a údržbu, jakož i další doklady stanovené ve smlouvě.

b./ Příjemce vystupující za kupujícího (objednavatele) na místě stavby se považuje za zmocněného náklad závazně přijmout.

c./ Při dodávce se skleněnými výplněmi budou škody v podobě prasklých skel uznány pouze v případě, že kupující (objednavatel) nebo osoba vystupující za něj při přijetí zboží ihned vady skla reklamuje na dodacím listu.

d./ Kupujícím (objednavatelem) reklamované závady opravňují k odmítnutí přejímky pouze tehdy, když značně narušují použitelnost plnění.

6. Záruka

a./ Prodávající (zhotovitel) je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení, jež určuje smlouva a musí je zabalit nebo opatřit přepravou způsobem stanoveným ve smlouvě.

b./ Za vady zboží se považují vady ve smyslu ustanovení §422 a násl. Ob. Z.. Prodávající (zhotovitel) odpovídá za vadu, kterou má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího (objednavatele), i když se vada stane zjevnou až po této době.

c./ Jestliže kupující (objednavatel) zboží (díla) neprohlédne nebo nezařídí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží (dílu), může uplatnit nároky z vady zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží (dílo) již v době přechodu nebezpečí škody na zboží (dílu).>

d./ Právo kupujícího (objednavatele) z vad zboží nebude přiznáno (v soudním řízení), jestliže kupující (objednavatel) nepodá zprávu prodávajícímu (zhotoviteli) o vadách zboží bez zbytečného odkladu poté, kdy:

  • kupující (objednavatel) vady zjistil
  • kupující (objednavatel) při vynaložení odborné péče měl vady zjistit při prohlídce uvedené v bodě 6. c. (§427 odst. I.2, Ob.Z.)
  • vady mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče, nejpozději však do dvou let od doby dodání zboží (díla). U vad na něž se vztahuje záruka za jakost, platí místo této lhůty záruční doba

e./ Vady zboží (díla) je kupující (objednavatel) povinen uplatnit písemně spolu s oznámením požadavku jaké nároky z vad zboží (díla) uplatňuje. Nároky z vad zboží (díla) a způsob jejich uplatnění při reklamaci jsou specifikovány v ustanovení §436 a §441 Ob. Z.

f./ Odstranitelné vady nemají za následek odklad povinnosti kupujícího (objednavatele) uhradit dodavateli Kupní cenu.

g./ Posuzování případných viditelných vad skel se provádí dle Směrnice pro posuzování vizuální kvality izolačního skla od výrobce izolačních skel.

h./ Posuzování vzhledových vad na profilech se provádí dle vyjádření poskytovatele systému GEALAN. Aktuální znění těchto podmínek je ke stažení na www.iqsysteme.cz

7. Záruční lhůta

a./ Na výrobky firmy IQ Systeme s.r.o. je záruční lhůta 60 měsíců, počítáno od převzetí věci či díla, nejpozději však od data fakturace. Na výrobky, které firma Nelan spol. s r.o. montovala jako subdodávku pro kompletaci zakázky, se vztahují záruční lhůty v rozsahu, jak ji poskytují jednotliví subdodavatelé.

b./ Záruční povinnost se nevztahuje na škody na dodaných dílech a jejich následky, které podlehnou předčasnému opotřebení, v důsledku vadných instalačních nebo montážních prací třetích osob, chybného uvedení do provozu, chybného nebo nedbalého zacházení, z důvodu seřizování a nastavování, neodborného namáhání, změn nebo oprav, které byly provedeny kupujícím (objednavatelem) nebo třetími osobami bez souhlasu prodávajícího (zhotovitele).

c./ Záruční povinnost se nevztahuje na škody na dodaných dílech a jejich následky, které jsou způsobeny nerespektováním návodu na obsluhu a údržbu.

8. Podmínky prodloužení záruční lhůty

a./ V průběhu šesti měsíců od data předání a převzetí díla, má kupující (objednavatel) právo na bezplatnou kontrolu a seřízení výrobků, o níž servisní technik provede zápis do dodacího listu zakázky. Prohlídku si objedná kupující (objednavatel) na telefonním nebo faxovém čísle uvedeném v dodacím listu zakázky, případně e-mailem na info@iqsysteme.cz.

b./ V případě, že si kupující (objednavatel) u prodávajícího (zhotovitele) objedná placenou servisní prohlídku na výrobky firmy IQ Systeme s.r.o. spojenou s kontrolou, promazáním a seřízením výrobků v pátém roce užívání, ale nejdéle 30 dní před uplynutím záruční doby, prodlužuje se záruční lhůta výrobků firmy IQ Systeme s.r.o. o dalších 36 měsíců. 

c./ O těchto prohlídkách musí být proveden záznam do dodacího listu zakázky servisním technikem.

9. Aplikace práva

a./ V případě sporu se smluvní strany pokusí jednat ve vzájemné shodě. Jestliže během takového jednání nebude shody dosaženo, má každá ze stran právo obrátit se na příslušný soud.

b./ Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené blíže těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky.

c./ V případě sporu je možno přizvat znalce jmenovaného pro daný obor v souladu se zákonem č. 36/1967 sb. O znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. Znalce určuje vždy prodávající po konzultaci s kupujícím na základě jeho písemné výzvy. Kupující má právo znalce odmítnout, pokud tak učiní 3x po sobě, určí znalce prodávající nezávisle na kupujícím a to i ze znalců odmítnutých. Takové určení znalce je pro obě strany závazné. Dohodu o vyhotovení stanoviska se znalcem uzavře vždy prodávající, přičemž odměnu a další náklady vzniklé přibráním znalce hradí smluvní strana, jejíž tvrzení bylo stanoviskem znalce popřeno. Smluvní strany se výslovně dohodly, že stanovisko znalce budou považovat za závazné.

Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 10. 2011

V Losiné dne 30.prosince 2010
Petr Jelínek, jednatel společnosti